نام: بهزاد نیک کار
دانشکده: علوم انسانی
گروه: مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی: مربی


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک: